ส33105 สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


1. สรุปความรู้เกี่ยวกับผลจากการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและ สังคมโลก
2. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมและผลที่เกิดขึ้น ลงในแผนภาพ
3. สรุปความรู้เกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันของวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลก ลงในแผนภาพ
4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและตามหลักธรรมของศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก