วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมโลก

     ปัจจุบันสังคมไทยมีการติดต่อกับประเทศต่าง ๆ มากมาย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม รวมถึงวิทยาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศและมุ่งสร้างประโยชน์และสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมโลก ลดปัญหาต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับความทันสมัยของโลกให้น้อยลง ด้วยเหตุนี้สังคมไทยและสังคมนานาประเทศจำเป็นต้องมีบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติต่อกัน


การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในวังคมโลก เช่น
1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของโลกกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยมีสิ่งบอกเหตุที่สำคัญ เช่น โลกเริ่มร้อนขึ้น มีสารพิษปนเปื้อนในมหาสมุทร เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นที่ประเทศต่าง ๆ ต้องเข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไข

2. การรณรงค์ให้ตระหนักเกี่ยวกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรมจากพืชและสัตว์ การที่ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นการนำพันธุกรรมจากเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง (พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ฯลฯ) ไปใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยใช้กระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรม เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาโยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเทคโนโลยีในด้านนี้ได้มีการค้นพบผลเสียต่าง ๆ มากกว่าผลดี ดังนั้นประชาคมโลกจึงควรมีการรณรงค์ให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง เพื่อป้องกันปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่จะตามมา

3. การต่อต้านสารเสพติด ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาระดับโลกที่สร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาอื่น ๆ มากมาย ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต ดังนั้นทุกประเทศควรเข้ามาช่วยกันแก้ไข

4. การต่อต้านการสูบบุหรี่ บุหรี่ถือเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ผลจากการวิจัยพบว่า ร้อยละ 90 ของผู้เป็นมะเร็งปอดและร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบมาจากผู้สูบบุหรี่ และนอกจากนี้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จากผู้ที่สูบบุหรี่มีอัตราที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวมากขึ้นด้วย ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ควรตระหนักถึงปัญหานี้ และร่วมมือกันต่อต้านการสูบบุหรี่

5. การรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ ปัญหาโรคเอดส์เป็นปัญหาระดับโลก เพราะเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นทั่วโลก และมีอัตราผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพลเมืองทุกประเทศจึงมีการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และรณรงค์ให้คนในสังคมมีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุขได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น